Fond na podporu umenia - Tvorba multimediálneho diela
Podporná činnosť je zameraná na tvorbu multimediálneho diela, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie. FPU podporuje tvorbu hier v podprograme 1.7 v troch fázach, o ktoré je možné sa samostatne alebo vo vzájomnej nadväznosti jednej na ďalšiu. Možná výška podpory v jednotlivých fázach je nasledovná:

 • Fáza A (štipendium) - do 12x výška priemernej mesačnej mzdy
 • Fáza B (vertical slice) - do 60 000 EUR
 • Fáza C (produkcia) - do 100 000 EUR

Viac info na:
www.sgda.sk/fpu-cheatsheet

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - Program podpory a rozvoja mediálnej výchovy a boja proti dezinformáciám
Táto podpora sa zameriava na podporu medzisektorových projektov zameraných na tvorbu, rozvoj a distribúciu efektívnych nástrojov a didaktických pomôcok zacielených na zvyšovanie mediálnej gramotnosti vybranej cieľovej skupiny inovatívnou metódou (napr. tvorba vzdelávacích počítačových hier, aplikácii, náučných krátkych audiovizuálnych diel a pod.) s možnosťou ich využitia v rámci vzdelávania.

 • 1000 € - 30 000 €

Viac info na:
- https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/otvarame-novy-dotacny-program-podpory-a-rozvoja-medialnej-vychovy-a-boja-proti-dezinformaciam/
- https://sgda.sk/wp-content/uploads/2023/08/Vyzva_program_5.pdG

 

Slovak Business Agency - Podpora malých a stredných podnikateľov
Slovak Business Agency je kľúčovou a najstaršou inštitúciou, ktorá podporuje malé a stredné podnikanie (MSP) v SR. Slovak Business Agency (pôvodne Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) poskytuje priamu aj nepriamu podporu pre malých a stredných podnikateľov. Do portfólia programov Slovak Business Agency (SBA) patria mikropôžičky, fondy rizikového kapitálu (Národný holdingový fond) či poradenstvo. V roku 2015 sa podporné programy pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov rozšírili aj o startupy. Pribudol program Startup Sharks, program na podporu internetovej ekonomiky a Slovak Business Agency tiež pripravuje Národné podnikateľské centrum. Podpora v SBA sa vzťahuje na:

 • Preplácanie návštevy zahraničných podujatí
 • Vystavovanie na zahraničných podujatiach
 • Bezplatné právne poradenstvo
 • Konzultácie v rôznych oblastiach
 • Stáže v zahraničí
 • Mikropôžičky a Národný holdingový fond

Viac info na:
www.npc.sk/sk/services

 

MEDIA: Creative Europe - Vývoj videohier
Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou. Schéma podporuje európske nezávislé spoločnosti vytvárajúce videohry s potvrdenými skúsenosťami. Táto schéma je určená pre spoločnosti, ktoré vyrobili aspoň jednu nedávno distribuovanú videohru. Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou (príbeh musí byť prítomný počas celej hry (in-game storytelling), nie iba ako úvod alebo záver) bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie. Podporu v tomto programe je možné získať vo výške do:  

 • Maximálne 150 000 EUR, maximálne 50% z celkových oprávnených nákladov

Viac info na:
www.cedslovakia.eu/clanky/podpora-vyvoja-videohier

 

Kreatívne vouchre - Stimulácia kreatívneho priemyslu
Kreatívny voucher predstavuje priamu finančnú pomoc, realizovanú preplatením časti finančných nákladov, ktoré malý alebo stredný podnikateľ (MSP) vynaloží v súvislosti s využívaním služieb, alebo s nákupom diel od realizátorov, pôsobiacich v jednom zo 4 podporovaných odvetví: architektúra, dizajn, reklama a marketing, IKT –počítačové programovanie. Subjekty, pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu, môžu poskytnúť MSP svoje služby a/alebo vytvoriť pre nich diela, na ktoré je možné získať pomoc prostredníctvom kreatívneho vouchera:

 • Preplatenie nákladov pre objednávateľa do výšky 50%,
  v maximálnej výške 5000 EUR.

Viac info na:
Ako fungujú kreatívne vouchre
www.vytvor.me/kreativny-voucher

 

Superodpočet na výskum a vývoj - odpočet nákladov na R&D
Superodpočet nákladov na výskum a vývoj predstavuje podporu pre firmy ale aj živnostníkov zo strany štátu, ktorí realizujú výskum a vývoj (VaV). Podpora je poskytnutá formou zníženia ich daňových povinností, keďže umožňuje odpočítať vyššiu sumu výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov. Zjednodušene je možné vysvetliť odpočet výdavkov na výskum a vývoj na nasledujúcom príklade.

 • Poskytuje možnosť dodatočného odpočtu 200% nákladov na VaV
 • Je automaticky nárokovateľný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie​
 • Neuplatňuje sa na základe žiadosti a nepodlieha schvaľovaniu žiadnym orgánom​
 • Nemá žiadne sektorové obmedzenie

Viac info na:
Superodpočet nákladov na výskum a vývoj.pdf
www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/superodpocet-na-vyskum-vyvoj-2019-zmeny-2020
www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/podpora-pre-investorov/superodpocet-pre-vyskum-vyvoj

 

Patent Box - daňové oslobodenie od príjmov z licencií
Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2018 prináša nový inštitút, tzv. patent box (osobitný daňový režim), spočívajúci v daňovom oslobodení príjmov plynúcich z odplát za užívanie patentov, úžitkových vzorov a softvéru (nehmotných aktív), ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka na Slovensku, a to až do výšky 50% takýchto príjmov. Oslobodenie sa uplatní počas zdaňovacích období, počas ktorých daňovník odpisuje aktivované náklady na vývoj týchto nehmotných aktív.

 • Daňové oslobodenie od príjmov z licencií do výšky 50%

Viac info na:
https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/patent-box-zdanovanie-licencnych-prijmov

 

Enterprise Europe Network - Databáza obchodných príležitostí
Prostredníctvom prístupu k najväčšej európskej databáze obchodných príležitostí naši odborníci pomáhajú nadväzovať nové medzinárodné partnerstvá s vynikajúcim rastovým potenciálom. Databáza ponúka vyše 15 tisíc obchodných a technologických profilov. Organizujeme tiež rýchle a efektívne bilaterálne stretnutia pre obchodné spoločnosti, výskumné inštitúcie či univerzity ako pridanú hodnotu medzinárodných konferencií a veľtrhov, ktoré vám ušetria čas a peniaze.

 • Zaradenie vašej ponuky a poskytovaných služieb do databázy
 • Vyhľadávanie kontraktorov a spolupracovníkov v databáze

Viac info na:
www.een.sk

 

Erasmus pre mladých podnikateľov: Program pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných zúčastnených krajín, ktorí prevádzkujú male podniky. Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy.Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch.

 • Výmena odborných skúseností v praxi
 • Preplatenie ubytovania a plat vo výške priemernej mesačnej mzdy
 • Možnosť praxovať od 1 do 6 mesiacov
 • Zapojenie možné ak podnikáte menej ako 3 roky

Viac info na:
www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=4

 

Ďalšie čítanie:
SPRIEVODCA INICIATÍVAMI NAPODPORU MALÝCH ASTREDNÝCH PODNIKOV 2019
www.sbagency.sk/sites/default/files/sprievodca_iniciativami_2019_final.docx.pdf