Mohlo by sa zdať, že preniknúť do sveta vývoja digitálnych hier môže byť nesmierne náročné a nevedie k tomu žiadna riadna cesta cez vhodné vzdelanie. Opak je však pravdou. Aj na Slovensku sa nájde dostok príležitostí na štúdium odborov, ktoré sa tvorbou hier priamo zaoberajú alebo sú dostatočne príbuzné na to, aby ste si v tejto oblasti po ich abosolvovaní našli uplatnenie. Slovak Game Developers Association pre vás preto pripravila zoznam stredných a vysokých škôl, či súkromných vzdelávacích iniciatív, ktoré vám v kariére herných tvorcov môžu napomôcť. Počas štúdia môžete absolvovať aj odbornú prax. Po štúdiu sa môžete zamestnať v jednej z desiatok slovenských videoherných firiem alebo skúsiť štastie so svojim vlastným projektom.

Zoznam obsahuje:
1) Vysoké školy so študijnými programami a odbormi zameranými priamo na tvorbu hier
2) Stredné školy s predmetmi zameranými priamo na tvorbu hier
3) Súkromné vzdelávacie iniciatívy so zameraním na tvorbu hier
4) Vysoké školy so spríbuznenými IT odbormi
5) Vysoké školy so spríbuznenými umeleckými odbormi

Vysoké školy so študijnými odbormi a predmetmi
zameranými priamo na tvorbu hier

vsmu scale

Filmová a televízna fakulta VŠMU
Študijný program Herný dizajn
Bratislava
www.ftf.vsmu.sk/ateliery-a-katedry/herny-dizajn

Študijný program herný dizajn je zameraný na výučbu všestranne talentovaných, či už technicky alebo výtvarne nadaných, študentov, ktorí majú záujem o kariéru vo videohernom priemysle. Trojročné bakalárske štúdium zahŕňa získavanie vedomostí z oblasti videohernej tvorby, no obohatené bude aj o základy filmovej tvorby a vizuálnych efektov, s ktorými úzko súvisí. V blízkej budúcnosti je plánované pridanie magisterského stupňa štúdia.

FMK-logo[1]

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Odbor
Teória digitálnych hier
Trnava
www.fmk.sk/tedi
Úlohou študijného programu je zorientovať študentov v aktuálnom stave herného priemyslu, umožniť im pochopiť špecifiká jeho fungovania a pripraviť ich na ďalší rozvoj vo zvolenej oblasti záujmu. Okrem odborníkov z oblasti hier na programe participujú pedagógovia z masmediálnej, marketingovej a umeleckej katedry. Ich predmety dopĺňajú a rozširujú možnosti uplatnenia, no predovšetkým vytvárajú predpoklady pre schopnosť prispôsobiť sa meniacim podmienkam na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu.

uniza

Žilinská univerzita
Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií
Žilina
www.feitcity.sk/preco-ucime-game-design-vyvoj-pocitacovych-hier

Pri tvorbe hier študenti navrhujú, vytvárajú a testujú vlastné hry, t.j. prechádzajú celým inžinierskym cyklom. Niekedy hra funguje, ale nie je to zábava. Niekedy je to zábava, ale hra je veľmi krátka. Inokedy to nefunguje a študent zisťuje, ako to opraviť. Snažíme sa o zmysluplné vzdelávanie založené na projektoch. Študenti vytvárajú skutočné hry. Naučia sa riadiť projekty, plánovať si svoj čas, zvládať problémy a plniť termíny. A hranie hier je pre nich zábava, takže za svoju prácu sú odmenení viackrát.

stu fiit

FMFI Univerzity Komenského a FIIT Slovenskej technickej univerzity
Predmet Tvorba a dizajn počítačových hier
Bratislava
www.gamedev.flamingchain.com/
Predmet Tvorba a dizajn počítačových hier pre programátorsky zdatných študentov FMFI UK a FIIT STU je zameraný na tvorbu hier najmä z pohľadu programátora, no zároveň sa venuje aj aspektom hernej tvorby ako príprava biznis plánu a prípravy základných herných dizajn dokumentov. Kurz je primárne zameraný na prácu s Unity enginom, scriptovanie, fyziku v hrách, programovanie umelej inteligencie alebo multiplayer a networking. Predmet je vyučovaný na oboch školách - FMFI UK a FIIT STU.

vsvu_logo_2015_red-553a36ea419e3[1]

Vysoká škola výtvarných umení
Katedra vizuálnej komunikácie - Ateliér multimédií
Bratislava
www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-vizualnej-komunikacie/atelier-multimedii
MediaLab* je špecializovaný priestor v rámci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Vytvára technologické, teoretické a ľudské zázemie pre štúdium dôležitých fenoménov ako čas, interaktivita, multimediálnosť vo (vizuálnej) komunikácii. MediaLab* vznikol z priamej iniciatívy dizajnéra a pedagóga katedry Jána Šicka, ktorý v roku 2005 začal realizovať so študentami workshopy a prezentácie zamerané na VJing a animáciu. MediaLab* sa zaoberá praktickými otázkami práce s technológiami, ale diskutuje aj o širších súvislostiach multimediálnej kultúry. V kontexte Katedry vizuálnej komunikácie pokrýva hraničné oblasti a tematické presahy grafického dizajnu.

Stredné školy s predmetmi zameranými priamo na tvorbu hier

supke kosice

Škola umeleckého priemyslu Košice
Odbor Digitálna maľba - koncept art
Košice
www.supke.sk/odbory/digitalna-malba-koncept-art

4-ročný študijný odbor Digitálna maľba – koncept art ukončený maturitnou skúškou je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o digitálnu maľbu a ilustráciu, 2d/3d animáciu, 3D modelovanie, UX design, o tvorbu herného prostredia: tvorbu charakterov a prostredí do pc hier.  V rámci štúdia žiaci rozvinú tradičné aj digitálne kresliarske a maliarske zručnosti založené na pevných vedomostných základoch v oblasti výtvarných vyjadrovacích prostriedkov. Škola ďalej vyučuje aj odbory Animovaná tvorba a Dizajn digitálnych aplikácií.

ssup filmova

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach filmová
Odbor vizuálne efekty a herný dizajn
Košice
www.filmovaskola.edupage.org/

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach ponúka všetkým záujemcom o audiovíziu a grafiku štúdium v štvorročných študijných odboroch: obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih a obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika. Študovať môžete aj na ďalšom jedinečnom štvorročnom študijnom odbore masmediálna tvorba! Pripravuje študentov v oblasti slovesnej zložky audiovizuálnych diel. Absolventi môžu pôsobiť ako dramaturgovia, scenáristi a audiovizuálni pracovníci so zameraním na slovesnú zložku. Uplatnia sa pri tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel v televízii, rozhlase, internetových médií, ale aj pri tvorbe námetov a scenárov napr. počítačových hier. Pre absolventov akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou, je od šk. roka 2017/18 v ponuke trojročné vyššie odborné štúdium s titulom diplomovaný špecialista (DiS.)

sup trencin

Škola umeleckého priemyslu Trenčín
Odbor Digitálna maľba - koncept art
Trenčín
www.suptn.sk/studijne-odbory/digitalna-malba-koncept-art
Absolvent odboru digitálna maľba – koncept art je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako stredoškolsky vzdelaný kreatívny pracovník – ilustrátor s praktickým a teoretickými kompetenciami na rôznych pracovných pozíciách pre činnosť v oblasti tvorby prostredia a charakterov pre počítačové hry (character design and concept art), digitálnych (2D/3D) a komerčných ilustrácií pre tlač a média. Ďalšie uplatnenie ako kreslič storyboardov a vizuálov v oblasti médií, ako zamestnanec alebo externý dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba, poskytujúca služby 2D/3D ilustrátora. Potencionálni zamestnávatelia/odberatelia: predovšetkým štúdia zaoberajúce sa vývojom počítačových hier, grafické a reklamné agentúry, spoločnosti filmového aj zábavného priemyslu, vydavateľstvá printových a digitálnych médií, kultúrne a vedecké inštitúcie. Škola ďalej vyučuje aj odbory Animovaná tvorba a Dizajn digitálnych aplikácií.

logo-SPŠE[1]

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova
Programovanie digitálnych technológií
Bratislava
www.spsehalova.sk/programovanie-digitalnych-technologii/
Okrem vyučovania v tzv. laboch počas formálneho vzdelávania, SPŠE Hálova s spolupráci s organizáciou OpenLab tento rok po prvýkrát uvedie aj jedinečný študijný odbor s názvom Programovanie digitálnych technológií. Ide o vôbec prvý stredoškolský študijný odbor, ktorý sa zameriava výlučne na vývoj digitálnych produktov, akými sú aplikácie a hry. Program OpenLab je určený pre všetkých, ktorí majú motiváciu a pozitívny prístup vziať zodpovednosť za svoje štúdium do vlastných rúk a naučiť sa niečo nové. Technológie sa neustále menia. Preto to, čo sa študenti a študentky učia, je druhoradé. V prvom rade sa rieši, prečo a ako sa vzdelávajú. V OpenLabe sa kladie dôraz na prístup, čo sa odzrkadľuje aj v tom, ako OpenLab funguje a ako sa hodnotí práca študentov a študentiek. Nový študijný odbor navyše prispeje aj k zvýšeniu kvality a efektívnosti IT vzdelávania na Slovensku.

Súkromné vzdelávacie iniciatívy so zameraním na tvorbu hier

5eaac78655e41logo_home[1]

Hemisféra -  LevelUp
Online,
Bratislava, Banská Bystrica
www.hemisfera.sk/levelup/hry
Na kurze LevelUp učíme študentov vo veku od 15 rokov. Na kurze programovania sa naučíš vytvárať hry v multiplatformovom engine Unity . Tento profesionálny engine poskytuje možnosti vývoja pre 2D, 3D a VR/AR hry ľubovoľného žánru a zamerania.  Prejdeš si od základných konceptov programovania až k pokročilejším výzvam. Na LevelUpe sa naučíš programovací jazyk C#. Na vlastných projektoch budeš pracovať aj  s grafikmi a gamedizajnérmi v spolupráci so skúsenými lektormi.

5eaaccc78b6a3logo_SGD[1]

Letná škola tvorby hier Summer Game Dev
Bratislava
www.summergamedev.sk
Si študent alebo čerstvý absolvent? Máš čas cez leto? Chceš robiť hry? Už si to skúšal? Tak hľadáme práve teba! Na tvorbu hier budete mať 5 týždňov. Aj keď to vyzerá ako veľa času, ubehne to rýchlejšie ako si myslíte. Rátaj s časovou investíciou minimálne 20 hodín týždenne. Letná škola tvorby hier sa bude konať na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky, Univerzita Komenského.

5eaac77edc0a3GameCraft_01[1]

Hemisféra -  Gamecraft
Online,
Bratislava, Trnava
www.hemisfera.sk/gamecraft
Na kurze GameCraft učíme deti vo veku od 7 do 15 rokov. Vzdelávanie, pri ktorom deti vymýšľajú hry, vytvárajú a kreslia postavy a učia sa programovať, je pre ne zábavou. Pracujú individuálne a  vlastným tempom , pod vedením odborného lektora. Prejdú si základnými zručnosťami a rozhodnú sa, či sa budú venovať programovaniu, hernej grafike alebo gamedizajnu. V skupine je  max 15 detí , ktorým sa venujú dvaja lektori.

5ed00b7e816e15eaac187b32bfGameCamp_01[1]

Hemisféra -  Gamecraft
Online,
Bratislava
www.hemisfera.sk/gamecraft
Denný letný tábor v Bratislave pre deti vo veku od 7 do 15 rokov. Deti čakajú aktivity v oblasti remesiel, vzdelávania, kreativity, počítačov a pohybu. Úlohy pomáhajú rozvíjať počítačové schopnosti detí zábavnou formou. Deti si vyskúšajú vytvoriť vlastnú počítačovú hru, budú spolupracovať a tvoriť pomocou Minecraftu. Základné poznatky z jednoduchých aplikácií pomocou Scratch sú užitočné zručnosti, ktoré sa deti naučia práve na dennom tábore s nami.

Vysoké školy so spríbuznenými IT odbormi

UK fmfi

Univerzita Komenského
Katedra aplikovanej informatiky
Bratislava
www.fmph.uniba.sk/pracoviska/katedra-aplikovanej-informatiky
Katedra aplikovanej informatiky garantuje bakalársky a magisterský študijný program Aplikovaná informatika a medzinárodný interdisciplinárny magisterský študijný program Kognitívna veda (MEi:CogSci). Podieľa sa tiež na zabezpečovaní bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu Informatika, bakalárskeho študijného programu Bioinformatika (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK) a na zabezpečovaní bakalárskeho a magisterského programu Počítačová grafika a geometria. Katedra aplikovanej informatiky prevádzkuje robotické laboratórium, kognitívne laboratórium pre behaviorálne experimenty a EEG merania, a laboratórium počítačového videnia a virtuálnej reality (Future Technologies Lab). Katedra sa podieľa na organizovaní medzinárodných konferencií Spring Conference on Computer Graphics (SCCG), MEi:CogSci, a česko-slovenského seminára Kognícia a umelý život (KUŽ).

stu fiit

Slovenská technická univerzita
Katedra Aplikovaná informatika
Bratislava
www.fiit.stuba.sk
Poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ako jednej z najstarších technických fakúlt na Slovensku s bohatou vedeckou a výskumnou činnosťou, je predovšetkým poskytovanie kvalitného univerzitného vzdelávania všetkých stupňov na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce. Poslanie fakulty v oblasti pregraduálneho vzdelávania spočíva v príprave univerzálne profilovaných a flexibilných absolventov študijných odborov bakalárskeho štúdia s dostatočnou teoretickou i praktickou úrovňou vedomostí a zručností, teda vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre širokú spoločenskú prax.

uniza

Žilinská univerzita
Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií
Žilina
www.kmikt.uniza.sk
Absolvent získa vedomosti zberu, spracovania a prezentácie digitálneho signálu na primeranej technickej, estetickej, etickej a výtvarnej úrovni. Synergia technického a umeleckého vzdelania vytvorí z absolventa špecialistu na vytváranie multimediálnych prezentácií. Absolvent získa znalosti a praktické skúseností s prácou s obrazovou a zvukovou zložkou multimédií, čo ho predurčuje na prácu v organizáciách zameraných na informačné technológie, reklamnú a poradenskú činnosť, v inštitúciách verejnej správy, v štúdiách produkujúcich multimediálne produkty. Softvérové zručnosti: Jazyk C, C++, MATLAB, Java, JSP, Blender, Cinema 4D, Adobe Premiere, Adobe Audition, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Protools, HW, SQL, PSpice, Microsim, Corel Draw, QuarkxPress, LaTex.

FEI2_SK_C_RGB[1]

Technická univerzita v Košiciach
Katedra počítačov a informatiky
Košice
www.fei.tuke.sk/sk/fakulta/pracoviska/kpi
Katedra počítačov a informatiky (KPI) poskytuje vzdelávanie v oblasti informatiky a informačných technológií od roku 1989. KPI garantuje a v plnej miere zabezpečuje vzdelávanie v študijnom programe Informatika vo všetkých troch stupňoch, teda v bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni štúdia. Predmetom vzdelávania je široké spektrum fundamentálnych znalostí a technologických zručností predovšetkým z nasledujúcich základných oblastí: informatika, softvérové inžinierstvo, počítačové inžinierstvo, informačné systémy, počítačové siete. Absolventi môžu pracovať v širokom spektre špecializovaných oblastí informačných technológií, s vysokou pridanou hodnotou tvorivej práce, napr. ako návrhári, architekti a programátori softvérových systémov, ako aj vysoko kvalifikovaní odborníci vo vývoji, implementácii, prevádzke a údržbe počítačových systémov a počítačových sietí.

Vysoké a stredné školy so spríbuznenými umeleckými odbormi

vsvu_logo_2015_red-553a36ea419e3[1]

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Bratislava
www.vsvu.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú, umeleckú, vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú a kultúrnu činnosť. Vzdelávacia činnosť na VŠVU vychádza zo súčasného myslenia v oblasti umenia, z  vedeckých poznatkov a z technického zázemia pre širokú škálu umeleckých aktivít. Vzdelávacia činnosť úzko súvisí s vlastnou umeleckou tvorbou a vedeckovýskumnou činnosťou vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a študentov VŠVU, ktoré sú v aktívnom kontakte s aktuálnym dianím v tejto oblasti vo svete. VŠVU sa významne podieľa na rozvoji umenia, umeleckého, umenovedného a technologického výskumu, vzdelanosti a kultúry.

vsmu scale

Vysoká škola múzických umení
Filmová a televízna fakulta
Ateliér animácie, Ateliér špeciálnych efektov
Bratislava
www.ftf.vsmu.sk
VŠMU študentom ponúka ďalší rozvoj talentu v divadelných,filmových,hudobných a tanečných študijných programoch.Vedie ich k hlbokému prieniku do študovaných odborov v kontexte európskej kultúry, k rozpoznaniu ich špecifického miesta v slovenskej kultúre. Z absolventov VŠMU regrutujú popredné osobnosti slovenského umenia a kultúry. Svojim pedagógom ponúka pôsobenie v samotnom centre inovácie akreditovaných umeleckých odborov a umožňuje rozvíjanie všetkých foriem štúdia a výskumu prostredníctvom umenia a základného a aplikovaného výskumu. VŠMU otvára priestor odborníkom z profesijnej sféry a ťaží tak z pružnej spätnej väzby aktualizovať výučbu podľa súčasných profesijných štandardov. Verejnosti ponúka divadelné a tanečné predstavenia,filmové projekcie,koncerty študentov a pedagógov a prispieva ku kultivácii verejného priestoru tvorivou reflexiou. Pomáha udržovať povedomie o národnom kultúrnom výraze.

logo_aku.sk

Akadémia umeni v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení - Grafika, Digitálne médiá
Banská Bystrica
www.fvu.aku.sk
V programoch, ktoré sa realizujú na Fakulte výtvarných umení sa kladie dôraz na pomerne veľkú mieru samostatných aktivít poslucháčov a invenčnosť myslenia. V pedagogickom procese sa preferuje dialogická forma výučby v ateliéroch, čo znamená, že pedagóg citlivo a individuálne vedie študenta k tomu, aby bol schopný položiť si relevantné otázky v intenciách daného programu, aby vedel nazerať na problém z viacerých aspektov a formulovať analytický a kritický pohľad na daný problém, na seba a svet. Na fakulte sa kladie veľká pozornosť hodnoteniu priebežných prezentácií a výstupov prác študentov.

SŠUPAT_LOGO_COLOR_POSITIVE-1-300x300

Stredná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Animácia, grafický dizajn
Bratislava
www.uat.sk
SŠUPAT ponúka možnosti štúdia v oblasti animovanej tvorby, grafického dizajnu alebo obrazovej a vzukovej tvorby. Je dobrým štartovacím mostíkov na pokračovanie v štúdiu v príbuzných odboroch na vysokých školách. Čo sa týka vyučovania umelecky orientovaných predmetov, má škola niekoľko technologických vychytávok, ktoré vo svete vlastní iba zopár škôl. Unikátom študijného odboru animovanej tvorby je 20 kamerový animačný systém Motion Capture, s ktorým sa učia študenti v súčasnosti pracovať. V rámci škôl a firiem je jediný na Slovensku. V Európe a celosvetovo v rámci škôl vlastní tento 20 kamerový animačný systém iba jedna univerzita v USA. S použitím Motion Capture bolo vytvorené aj prelomové dielo Avatar, Beowulf, Pán prsteňov, Assasin´s Creed, či King Kong.