Stanovy Slovak Game Developers Association

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

  1. Názov občianskeho združenia je: Slovak Game Developers Association  (ďalej v texte už len „združenie“).
  2. Sídlom združenia je Rudavská 32, 84106 Bratislava.
  3. Združenie bolo založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov a je v zmysle § 18 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník právnickou osobou spôsobilou k právnym úkonom.
  4. Združenie je samosprávnym, dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických a právnických osôb, založeným za účelom rozvoja slovenského herného priemyslu a uspokojovania spoločných záujmov svojich členov.
 • Združenie má povahu klastru, ktorý je definovaný najmä ako geograficky blízka skupina prepojených firiem a asociovaných inštitúcií v určitej oblasti spojených spoločnými, ale aj rozdielmi črtami.
 1. Vnútorná štruktúra a orgány združenia, práva a povinnosti členov a volených orgánov združenia sa riadia týmito stanovami, ktoré sú uložené v úplnom znení v sídle združenia. Činnosť združenia sa ďalej riadi vnútornými predpismi združenia, smernicami a ďalšími dokumentmi vydávanými príslušnými orgánmi združenia.

 

Čl. II.

Cieľ a činnosti

 1. Cieľom združenia je všetkými dostupnými prostriedkami podporovať herný priemysel a postarať sa o jeho rozvoj, najmä formovaním atraktívneho prostredia a zlepšovaním podmienok pre vývoj hier na Slovensku a podporovaním herných vývojárov a herných startupov, vzdelávaním a rozvojom talentov a osvetou v odbornej i laickej verejnosti.
 2. Združenie sa snaží napĺňať svoj cieľ najmä prostredníctvom kombinácií týchto činností:
  1. pôsobí ako klaster usilujúci sa o napĺňanie potrieb a spoločných záujmov svojich členov
  2. poskytovanie odbornej pomoci, odporúčaní a konzultácií spojených s tvorbou a vedením herných projektov a multimédií;
  3. vzdelávanie herných tvorcov a rozvoj herného vzdelávania;
  4. spolupráca s odbornými združeniami, odbornými pracoviskami, orgánmi štátnej správy a medzinárodnými organizáciami s obdobným zameraním v zahraničí;
  5. spracovanie návrhov spojených s problematikou herného vývoja v Slovenskej republike v legislatívnej oblasti a v poradných orgánoch štátnej správy;
  6. podpora komunikácie a spolupráce medzi hernými tvorcami a hernými vývojármi;
  7. mapovanie herného priemyslu v Slovenskej republike a poskytovanie informácií o stave tohto odvetvia;
  8. propagácia a popularizácia slovenských hier a hernej tvorby.
  9. podpora podnikania a startupov v oblasti herného vývoja,
  10. organizovanie prednášok, konferencií, stretnutí, hackathonov a workshopov v oblasti hier a hernej tvorby,
  11. priťahovanie zahraničných talentov a expertov v oblasti hier a hernej tvorby, vyhľadávanie a podpora návratu slovenských expertov žijúcich v zahraničí späť na Slovensko,
  12. vytvorenie a prevádzka kreatívneho priestoru pre vývoj hier a herných vývojárov,
  13. reprezentovanie slovenskej vývojárskej scény v zahraničí a
  14. vytváranie podmienok, promovanie a zatraktívnenie herno-vývojárskych firiem pre vstup investorov a iné formy financovania.
 3. Cieľ združenia musí byť v súlade s jeho účelom.

 

Čl. III.

Členstvo v združení

 1. Členom združenia sa na základe písomnej prihlášky môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rok veku a skončila povinnú školskú dochádzku, alebo ktorákoľvek právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak je členom združenia alebo jeho orgánov právnická osoba, zastupuje ju štatutárny orgán alebo zástupca, ktorého právnická osoba určí na základe písomného oznámenia zaslaného Predsedníctvu združenia.
 2. O prijatí fyzickej alebo právnickej osoby za člena združenia rozhoduje Predsedníctvo, na základe písomnej prihlášky k členstvu. Ak bola prihláška doručovaná v elektronickej podobe treba túto dodatočne doručiť aj v listinnej podobe v lehote 15 dní. O prijatí za člena rozhodne Predsedníctvo do 60 dní odo dňa doručenia prihlášky do združenia. V prípade schválenia členstva v združení, Predsedníctvo písomne oznámi túto skutočnosť novému členovi spolu s aktuálnou výškou členského príspevku a kontaktnými údajmi združenia. Členstvo v združení vzniká na základe schválenia prihlášky a zaplatenia prvej splátky ročného členského príspevku, a to od prvého dňa kalendárneho štvrťroku nasledujúceho po dni, kedy bola prihláška schválená.
 3. Nárok na členstvo v združení nie je súdne ani inak vymáhateľný, na členstvo v združení nie je právny nárok.
 4. Združenie vedie elektronickú evidenciu svojich členov a výšku ich ročného príspevku. Zoznam členov je prístupný všetkým členom združenia v elektronickej podobe, prostredníctvom diaľkového prístupu. Zápisy, zmeny a výmazy v zozname členov vykonáva Predsedníctvo, a to na základe žiadostí a oznámení členov alebo z vlastnej vôle, ak je k tomu dôvod.
 5. Členstvo zaniká:
  1. vystúpením, a to doručením písomného oznámenia člena o vystúpení Predsedníctvu. Ak bolo oznámenie doručované v elektronickej podobe treba toto dodatočne doručiť aj v listinnej podobe v lehote 15 dní. Účinky nastávajú doručením oznámenia Predsedníctvu a 30 dní od doručenia oznámenia.
  2. vylúčením v prípade, že člen združenia porušuje povinnosti vyplývajúce z jeho členstva v združení. O vylúčení rozhoduje Členská schôdza združenia, a to z vlastnej iniciatívy členov, ktorých hlasovacie práva predstavujú aspoň 1/3 hlasov všetkých členov, alebo na návrh Predsedníctva. Pre súhlas s vylúčením člena zo združenia je nutný väčšinový súhlas hlasov všetkých členov združenia. Pred tým, ako môže byť člen vylúčený zo združenia podľa tohto ustanovenia, musí byť pred rozhodovaním o vylúčení Predsedníctvom alebo ktorýmkoľvek členom združenia písomne vyzvaný k náprave svojich porušení a musí mu byť k tomuto  poskytnutá lehota aspoň 15 dní.
  3. neuhradením členského príspevku. Za neuhradenie členského príspevku sa podľa tohto ustanovenia považuje, ak člen združenia je v omeškaní s úhradou ktorýchkoľvek dvoch splátok najnižšieho druhu členského príspevku (nezaplatil ktorékoľvek dve splátky v plnej výške), a to napriek tomu, že bol k úhrade Predsedníctvom písomne vyzvaný a bola mu na uhradenie nezaplatených splátok poskytnutá Predsedníctvom lehota, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Účinky nastávajú márnym uplynutím lehoty na zaplatenie stanovenej Predsedníctvom.
  4. smrťou fyzickej osoby a u právnickej osoby jej vstupom do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu, prípadne jej zánikom;
  5. zánikom združenia.
 6. Po zániku členstva nemá člen ani jeho právny nástupca nárok na vrátenie zaplateného členského príspevku, a to ani sčasti.
 7. Členovia združenia neručia za dlhy združenia.

 

Čl. IV.

Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen združenia má najmä právo:
  1. voliť a byť volený do orgánov združenia;
  2. navrhovať svojich zástupcov do orgánov združenia, za podmienok stanovených týmito stanovami;
  3. hlasovať na Členskej schôdzi združenia;
  4. podieľať sa podľa svojich osobných schopností a možností na činnosti združenia;
  5. využívať všetkých služieb poskytovaných združením a ním zriadenými subjektmi;
  6. podávať návrhy a pripomienky všetkým orgánom združenia a obracať sa na nich so svojimi pripomienkami;
  7. byť informovaný o výsledkoch činnosti združenia;
  8. zúčastňovať sa akcií organizovaných združením.
 2. Povinnosťami člena združenia sú najmä:
  1. dodržovať stanovy združenia a ďalšie vnútorné predpisy združenia a konať v súlade s účelom a cieľmi združenia;
  2. aktívne sa podieľať na naplňovaní účelu a cieľov združenia;
  3. svedomite vykonávať zverené funkcie v orgánoch združenia;
  4. riadne sa starať a hospodáriť so zverenými prostriedkami združenia;
  5. dbať na to, aby neboli poškodzované záujmy a dobré meno združenia;
  6. neodkladne ohlásiť zmenu údajov uvedených v prihláške, najmä zmenu e-mailovej adresy;
  7. riadne a včas uhrádzať stanovené príspevky a ďalšie finančné povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a uznesení orgánov združenia, zmlúv a vnútorných predpisov združenia.
 3. Ďalšie práva a povinnosti môžu stanoviť vnútorné predpisy združenia schválené Členskou schôdzou združenia.

 

Čl. V.

Členský príspevok

 1. Výška členského príspevku sa stanovuje ročne.
 2. Predsedníctvo každoročne do 30. novembra písomne oznámi každému členovi združenia výšku základu pre stanovenie ročného členského príspevku pre nadchádzajúci rok, pričom výška prvého základu je stanovená Predsedníctvom v internej smernici asociácie. Ak Predsedníctvo neoznámi výšku základu pre stanovenie členského príspevku podľa predchádzajúcej vety, platí pre nasledujúci kalendárny rok výška základu pre stanovenie ročného členského príspevku, ktorá bola naposledy Predsedníctvom oznámená všetkým členom združenia, prípadne, ak nebola oznámená vôbec, vo výške prvého základu.
 3. V prípade zvýšenia základu pre stanovenie ročného členského príspevku pre nadchádzajúci rok oproti aktuálnej výške členovia združenia, ktorých hlasy predstavujú aspoň 1/5 všetkých hlasov združenia, majú právo proti takémuto zvýšeniu vzniesť námietku adresovanú Predsedníctvu, a to až do splatnosti splátky za prvý štvrťrok, pre ktorý platí zvýšený základ. V prípade zvýšenia základu pre stanovenie ročného členského príspevku pre nadchádzajúci rok o viac ako 25% oproti aktuálnej výške má právo vzniesť námietku podľa predchádzajúcej vety ktorýkoľvek člen združenia. Zvýšenie základu pre stanovenie ročného členského príspevku pre nadchádzajúci rok, proti ktorému bola vznesená námietka podlieha schváleniu na najbližšej Členskej schôdzi. Pre členov združenia, ktorí vzniesli námietku proti zvýšeniu základu, sa použije základ, ktorý platili doposiaľ. V prípade ak Členská schôdza schváli zvýšenie základu sú členovia združenia, ktorí vzniesli námietku a pre ktorých sa pre výšku ročného členského príspevku použil základ, ktorý platili doposiaľ, povinní doplatiť vzniknutý rozdiel, a to najneskôr do splatnosti najbližšej splátky za kalendárny štvrťrok. V prípade ak Členská schôdza neschváli zvýšenie základu členom združenia, ktorí platili splátky podľa nového základu, sa prevyšujúci rozdiel doposiaľ zaplatených splátok započíta do najbližšej splátky kalendárneho štvrťroku.
 4. V prípade ak je členom združenia právnická osoba, výška základu pre stanovenie ročného príspevku podľa bodu 1. tohto článku, sa odvíja od počtu osôb zastrešujúcich touto právnickou osobou, pričom výška sa stanoví násobkom týchto osôb a základu pre stanovenie ročného príspevku podľa bodu 1. tohto článku. Počet osôb, ktoré zastrešuje právnická osoba, sa podľa tohto ustanovenia rozumie súčet počtu zamestnancov právnickej osoby a jej dlhodobých spolupracovníkov. Za dlhodobého spolupracovníka právnickej osoby sa považuje osoba, ktorá viac ako šesť mesiacov v kalendárnom roku dostáva od právnickej osoby odmenu, ktorá prerátaná na mesačný príjem zo štúdia je vo výške rovnej alebo vyššej ako priemerná mesačná mzda mzda v Slovenskej republike.
 5. Od výšky zaplateného členského príspevku závisí aj počet hlasov člena združenia.
 6. Druhy členských príspevkov sú stanovené v internej smernici asociácie.
 7. Každý člen združenia je povinný platiť členský príspevok minimálne v ročnej výške základného členského príspevku.
 8. V prípade, ak má ktorýkoľvek člen združenia záujem o vyšší alebo nižší príspevok ako je jeho aktuálny druh členského príspevku, je povinný písomne túto skutočnosť oznámiť Predsedníctvu, pričom v tomto písomnom oznámení musí aj označiť konkrétny druh členského príspevku. Účinnosť tohto oznámenia nastáva od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroku po oznámení a platí neobmedzene.
 9. Hlasovacie práva spojené s vyšším druhom členského príspevku môže člen združenia uplatňovať len v prípade, ak členský príspevok splácal v príslušnej oznámenej výške konkrétneho druhu minimálne v období štyroch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov pred konaním členskej schôdze, pričom posledný kalendárny štvrťrok môže byť aj práve prebiehajúci, v ktorom sa koná členská schôdza. Do splnenia podmienky spojenej s výkonom hlasovacích práv podľa predchádzajúcej vety platí, že hlasovacie práva vykonáva vo výške nižšieho druhu členského príspevku, pre ktoré splnil podmienku podľa predchádzajúcej vety, alebo vo výške najnižšieho druhu členského príspevku.
 10. Ročný členský príspevok je splatný v štyroch rovnomerných štvrťročných splátkach, vždy k prvému dňu kalendárneho štvrťroku, za ktorý je platený, t. j. za prvý štvrťrok do 1. januára príslušného kalendárneho roku, za druhý štvrťrok do 1. apríla príslušného kalendárneho roku, za tretí štvrťrok do 1. júla príslušného kalendárneho roku a za štvrtý štvrťrok do 1. októbra príslušného kalendárneho roku. Splátka členského príspevku sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet združenia.
 11. Nový člen združenia je povinný zaplatiť len príslušnú časť ročného členského príspevku za kalendárne štvrťroky, ktorými je členom.

 

Čl. VI.

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Členská schôdza;
  2. Schôdza zakladajúcich členov;
  3. Predsedníctvo.

 

Čl. VII.

Členská schôdza

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, ktorý je tvorený všetkými členmi združenia. Schádza sa najmenej jeden krát ročne.
 2. Každý člen má počet hlasov v závislosti od druhu jeho zaplateného členského príspevku podľa Čl. V. týchto stanov.
 3. Ak je ktorýkoľvek člen združenia v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek splátky najnižšieho druhu členského príspevku (nezaplatil ktorúkoľvek splátku v plnej výške) do dňa konania Členskej schôdze, nie je oprávnený vykonávať hlasovacie práva na Členskej schôdzi.
 4. Člen združenia sa môže dať na Členskej schôdzi zastupovať iným členom združenia alebo inou osobou, a to na základe písomnej plnej moci. Toto splnomocnenie sa týka aj hlasovacích práv zastúpeného člena združenia. Splnomocnenie podľa tohto ustanovenia môže byť udelené len pre zastupovanie na konkrétnej Členskej schôdzi a musí obsahovať miesto, dátum a čas konania Členskej schôdze, na zastupovanie na ktorom sa vzťahuje.
 5. Členskú schôdzu zvoláva podľa potreby Predsedníctvo, a to pozvánkou zaslanou všetkým členom združenia v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške k členstvu alebo oznámenej združeniu, a to aspoň 15 dní pred jej konaním. Mimoriadnu Členskú schôdzu môžu zvolať aj členovia združenia, ktorých hlasovacie práva predstavujú aspoň 1/3 hlasov všetkých členov, pričom pre jej zvolanie sa primerane použije prvá veta tohto bodu.
 6. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sú prítomní členovia združenia, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov združenia. Pokiaľ nie je Členská schôdza uznášaniaschopná, je Predsedníctvo povinné najneskôr do jedného mesiaca zvolať náhradnú Členskú schôdzu, ktorá je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných.
 7. Členská schôdza prijíma rozhodnutia hlasovaním. Pre prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov z celkového počtu hlasov všetkých prítomných členov združenia, pokiaľ stanovy neurčujú inak.
 8. Členskej schôdze je možné sa zúčastniť aj prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, ktoré umožňujú identifikáciu člena združenia.
 9. Členskou schôdzu je možné usporiadať tiež výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, ktoré umožňujú identifikáciu členov združenia. Členská schôdza bude v tomto prípade prebiehať obdobne ako štandardná Členská schôdza s prihliadnutím k možnostiam elektronickej komunikácie.
 10. Členská schôdza môže výnimočne, a to len v prípade ak nie je možné Členskú schôdzu usporiadať ani prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, prijímať svoje rozhodnutia taktiež per rollam (mimo zasadnutia) korešpondenčne (e-mailom). Predsedníctvo je povinné zaslať návrh uznesenia spolu s podkladmi, ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie prijímaného návrhu, prípadne uviesť odkaz, kde sú tieto zverejnené, a s údajom o dĺžke lehoty, v ktorej sa má člen združenia vyjadriť. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. K platnosti hlasovania člena združenia sa vyžaduje jeho vyjadrenie, ktoré musí byť zaslané Predsedníctvu. V prípade ak je toto vyjadrenie doručované v elektronickej podobe treba toto dodatočne doručiť aj v listinnej podobe v lehote 15 dní. V prípade, ak nebolo vyjadrenie podľa predchádzajúcej vety dodatočne doručené, tak sa naň neprihliada. V prípade, ak je vyjadrenie neurčité (napríklad s výhradou) má sa za to, že člen združenia nesúhlasí. Predsedníctvo oznámi členom združenia písomne alebo iným vhodným spôsobom výsledok hlasovania, a pokiaľ bolo uznesenie prijaté, oznámi im aj celý obsah prijatého uznesenia. Pre hlasovanie per rollam (mimo zasadnutia) platí, že rozhodnutie je prijaté, ak sa pre jeho prijatie vyslovia členovia združenia, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov združenia.
 11. Do pôsobnosti Členskej schôdze patrí:
  1. schvaľovanie stanov združenia a ich zmien. K prijatiu rozhodnutia o zmene stanov je potrebný súhlas členov združenia, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov združenia;
  2. schvaľovanie smerníc, noriem a ďalších vnútorných predpisov združenia;
  3. voľba a odvolávanie členov Predsedníctva;
  4. schvaľovanie plánu činnosti združenia a hrubého rozpočtu združenia na ďalšie obdobie;
  5. schvaľovanie vnesenie majetku do združenia;
  6. rozhodovanie o zániku združenia;
  7. rozhodovanie v ďalších veciach, ktoré do jej pôsobnosti určuje zákon alebo tieto stanovy.
 12. Pri zahájení členskej schôdze prítomní členovia zvolia zo svojich radov zapisovateľa schôdze, ktorý vyhotoví a podpíše zápisnicu o konaní Členskej schôdze a zaistí podpisy všetkých účastníkov schôdze na listine prítomných. Členskej schôdzi predsedá predseda Predsedníctva, prípadne ním poverený člen Predsedníctva. Zápisnica o konaní Členskej schôdze obsahuje:
  1. názov a sídlo združenia;
  2. miesto a čas začatia a skončenia Členskej schôdze;
  3. meno a priezvisko predsedajúceho Členskej schôdze a zapisovateľa;
  4. program schôdze;
  5. výsledky hlasovaní;
  6. prijaté uznesenia;
  7. návrhy jednotlivých členov schôdze na ďalšie body k prejednaniu na prebiehajúcej Členskej schôdzi;
  8. prípadne ďalšie body schôdze.

Neoddeliteľnou prílohou zápisnice o konaní Členskej schôdze je listina prítomných. Zápisnica o konaní Členskej schôdze musí byť archivovaná Predsedníctvom po dobu 5 rokov.

 1. V prípade konania Členskej schôdze prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, platí pre ňu bod 12. tohto článku obdobne, s prihliadnutím k možnostiam takéhoto spôsobu konania Členskej schôdze.

 

Čl. VIII.

Schôdza zakladajúcich členov

 1. Zakladajúcim členom sa môže stať ktorýkoľvek člen združenia na základe schválenia prihlášky Predsedníctvom. Zakladajúci členovia vykonávajú svoju funkciu na dobu neurčitú. Prvými zakladajúcimi členmi sú:
  1. Pavol Buday
  2. Marián Ferko
  3. Filip Fischer
  4. Peter Nagy
  5. Maroš Brojo
 2. Zakladajúceho člena je možné odvolať Členskou schôdzou na návrh členov združenia, ktorých hlasovacie práva predstavujú aspoň 1/3 hlasov všetkých členov združenia. Jedným návrhom je možné odvolať len jedného zakladajúceho člena, nie viacerých. Pre hlasovanie o odvolaní zakladajúceho člena platí, že rozhodnutie je prijaté, ak pre jeho odvolanie hlasujú členovia združenia, ktorí majú 3/4 väčšinu hlasov z celkového počtu hlasov všetkých prítomných členov združenia na schôdzi. Účinky prijatého uznesenia o odvolaní zakladajúceho člena nastávajú dňom prijatia tohto uznesenia. Uznesenie o odvolaní zakladajúceho člena nepodlieha schváleniu Schôdzou zakladajúcich členov.
 3. V prípade odvolania zakladajúceho člena z funkcie majú záujemcovia o túto funkciu lehotu 30 dní odo dňa prijatia uznesenia o odvolaní zakladajúceho člena na podanie prihlášok adresovanú Predsedníctvu. Predsedníctvo rozhodne o podaných prihláškach do 30 dní od uplynutia lehoty na ich podanie, pričom na výkon tejto funkcie nie je právny nárok a schválenie je ponechané na úvahe Predsedníctva. V prípade, ak Predsedníctvo v lehote stanovenej podľa predchádzajúcej vety nerozhodne o podaných prihláškach plynie po jej márnom uplynutí nová lehota na podávanie prihlášok. Ak Predsedníctvo ani do 180 dní od odvolania zakladajúceho člena z funkcie neschváli nového zakladajúceho člena, rozhodne o schválení nového zakladajúceho člena Členská schôdza na najbližšej schôdzi.
 4. Zánik funkcie zakladajúceho člena zaniká aj spolu so zánikom členstva v združení.
 5. Schôdza zakladajúcich členov má 5 členov. Každý člen Schôdze zakladajúcich členov má, bez ohľadu na druh členského príspevku, jeden hlas.
 6. Schôdza zakladajúcich členov sa schádza najmenej jeden krát za rok, pričom sa musí konať najneskôr do 30 dní odo dňa konania Členskej schôdze. Zvolať schôdzu je oprávnený ktorýkoľvek zakladajúci člen jej písomným oznámením všetkým zakladajúcim členom. Schôdza zakladajúcich členov môže prebehnúť tiež prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie alebo spôsobom per rollam (mimo zasadnutia). Na rozhodovanie podľa predchádzajúcej vety sa primerane použijú ustanovenia o týchto spôsoboch hlasovania Členskou schôdzou podľa bodov 8., 9. a 10. Čl. VII. týchto stanov. Schôdza zakladajúcich členov je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina všetkých zakladajúcich členov. Na prijatie rozhodnutia Schôdzou zakladajúcich členov je potrebná väčšina prítomných zakladajúcich členov na schôdzi. Zakladajúci členovia zo svojich radov volia predsedu každej jednotlivej schôdze, ktorý vedie schôdzu a súčasne zaistí zápisnicu zo schôdze.
 7. Z konania Schôdze zakladajúcich členov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:
  1. názov a sídlo združenia;
  2. miesto a čas začatia a skončenia Schôdze zakladajúcich členov;
  3. meno a priezvisko predsedajúceho schôdzi;
  4. program schôdze;
  5. výsledky hlasovaní;
  6. prijaté uznesenia;
  7. návrhy jednotlivých členov na ďalšie body k prejednaniu na prebiehajúcej alebo nasledujúcej schôdzi;
  8. prípadne ďalšie body schôdze;
  9. podpisy zakladajúcich členov, s výnimkou prípadov, keď sa schôdza koná prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie. V tomto prípade môže zakladajúci člen, ktorý namieta nesprávnosť obsahu zápisnice, ktorá mu bola zaslaná na podpis, podať svoje námietky do 15 dní do doručenia zápisnice predsedovi, ktorý danú schôdzu riadil. Námietky sa prejednajú na najbližšej schôdzi.
 8. Do pôsobnosti Schôdze zakladajúcich členov patrí:
  1. schvaľovanie uznesení prijatých Členskou schôdzou;
  2. kontrola Predsedníctva;
  3. kontrola správy o činnosti združenia za uplynulé obdobie;
  4. kontrola správy o finančných výsledkoch hospodárenia združenia za uplynulé obdobie.

 

Čl. IX.

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom združenia, koná jeho menom a zastupuje združenie navonok. Za predsedníctvo koná jeho predseda a podpredsedovia alebo nimi poverený člen Predsedníctva, a to tak, že k vytlačenému či napísanému názvu združenia pripojí svoj podpis. Pri právnych úkonoch združenia s hodnotou presahujúcou 15.000,- Eur (slovom pätnásťtisíc euro) sú oprávnení konať vždy predseda a podpredsedovia s ďalším členom Predsedníctva.
 2. Členovia Predsedníctva sú volení Členskou schôdzou zo zakladajúcich členov a ich funkčné obdobie je 5 rokov. Členov Predsedníctva môže odvolať Členská schôdza, pričom pre hlasovanie o odvolaní člena Predsedníctva platí, že rozhodnutie je prijaté, ak pre jeho odvolanie hlasujú členovia združenia, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov združenia. Uznesenie o odvolaní člena Predsedníctva podlieha schváleniu Schôdzou zakladajúcich členov, pričom pre prijatie rozhodnutia o odvolaní člena Predsedníctva platí, že je prijaté, ak pre jeho odvolanie hlasujú zakladajúci členovia združenia, ktorí majú 3/4 väčšinu všetkých hlasov zakladajúcich členov. Odvolávaný zakladajúci člen z funkcie člena Predsedníctva nie je oprávnený vykonávať svoje hlasovacie práva o tomto bode na Schôdzi zakladajúcich členov. Zánik funkcie člena Predsedníctva zaniká aj spolu so zánikom funkcie zakladajúceho člena.
 3. Predsedníctvo má 3 členov. Každý člen Predsedníctva má jeden hlas. Členovia Predsedníctva zo svojich radov volia predsedu na celé funkčné obdobie. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, spravidla jeden krát mesačne. Predsedníctvo prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov. O prijatých rozhodnutiach sa vyhotoví zápis podpísaný všetkými členmi Predsedníctva. V prípade, ak Predsedníctvo prijíma svoje rozhodnutia prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, na prijatie rozhodnutia postačí vzájomné vymenenie si e-mailov všetkými členmi Predsedníctva, z ktorých je zrejmé, či vyslovili súhlas alebo nesúhlas s prijímaným rozhodnutím. Predseda Predsedníctva je povinný po dobu svojho funkčného obdobia archivovať zápis, respektíve vymenené e-maily o prijatých rozhodnutiach.
 4. Do pôsobnosti Predsedníctva patrí všetko, čo nepatrí do pôsobnosti Členskej schôdze alebo Schôdze zakladajúcich členov. Predsedníctvo najmä:
  1. je zodpovedné za plnenie rozhodnutí Členskej schôdze a Schôdze zakladajúcich členov a za plynulý chod združenia;
  2. pripravuje podklady pre konanie a rozhodovanie Členskej schôdze;
  3. zvoláva Členskú schôdzu za podmienok stanovaných týmito stanovami;
  4. každoročne predkladá Schôdzi zakladajúcich členov správu o činnosti združenia a o finančných výsledkoch hospodárenia združenia za uplynulé obdobie;
  5. spracováva  a vytvára návrh rozpočtu na ďalšie obdobie, normy, smernice a ďalšie predpisy a predkladá ich na schválenie Členskej schôdzi;
  6. riadne vedie účtovníctvo združenia;
  7. schvaľuje zakladajúcich členov;
  8. schvaľuje nových členov združenia;
  9. vedie zoznam členov združenia;
  10. stanovuje výšku základu pre stanovenie ročného členského príspevku pre nadchádzajúci rok;
  11. podáva návrh na zánik združenia zlúčením alebo rozpustením Členskej schôdzi;
  12. ďalšie činnosti jemu zverené týmito stanovami alebo rozhodnutím Členskej schôdze.
 5. Členovia Predsedníctva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami združenia a všetkých jej členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo združeniu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom združenia.
 6. Členovia Predsedníctva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým združeniu spôsobili. Člen Predsedníctva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme združenia a všetkých jeho členov. Členovia Predsedníctva nezodpovedajú za škodu spôsobenú združeniu konaním, ktorým vykonávali uznesenie Členskej schôdze. Predchádzajúca veta sa neuplatní, ak je uznesenie Členskej schôdze v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami združenia.

 

Čl. X.

Zásady hospodárenia

 1. Združenie prostredníctvom svojich orgánov a členov využíva všetky možnosti tak, aby v súlade s platnými právnymi predpismi získavalo vlastné príjmy a ďalší majetok.
 2. Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Náklady spojené s činnosťou združenia sa primárne hradia z členských príspevkov podľa Čl. V. týchto stanov a ďalej z dotácií, grantov a darov.
 4. Majetok a príjmy združenia môžu byt použité výhradne na dosahovanie cieľov združenia, na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti, prípadne na iné aktivity v súlade s prijatými rozhodnutiami Členskej schôdze a stanovami združenia.

 

Čl. XI.

Spoločné ustanovenia

 1. Výkon všetkých funkcií v združení je navzájom zlučiteľný. Členstvo v orgánoch združenia je čestnou funkciou a členovia orgánov nemajú nárok na odmenu. Členovia orgánov združenia majú nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s výkonom tejto funkcie.
 2. Všetky orgány združenia sú kolektívne. Hlasovanie o uzneseniach vo všetkých orgánoch prebieha verejne. Hlasovať je možné tajne, pokiaľ si to vyžiadajú členovia majúci nadpolovičnú väčšinu hlasov z prítomných členov.
 3. Každý člen združenia je povinný bezodkladne oznámiť zmenu svojich údajov.
 4. Za písomné doručenie podľa týchto stanov sa považuje aj doručenie v elektronickej podobe. Konkrétne ustanovenie týchto stanov určí, kedy je doručovanie v elektronickej podobe potrebné doplniť dodatočne v listinnej podobe. Doručovanie v elektronickej podobe opatrené zaručeným elektronickým podpisom nie je potrebné doplniť dodatočným listinným podaním aj napriek tomu, že to konkrétne ustanovenie týchto stanov vyžaduje. Za deň doručenia písomnosti v elektronickej podobe sa považuje deň odoslania písomnosti na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške k združeniu alebo v oznámení o zmene údajov, a v prípade združenia na oznámenú kontaktnú adresu združenia. V prípade doplnenia doručenia v listinnej podobe sa za deň doručenia považuje deň doručenia písomnosti v elektronickej podobe.
 5. Lehoty podľa týchto stanov sa počítajú odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom nastala skutočnosť, s ktorou je spojený začiatok behu lehoty. Pre splnenie povinnosti doplnenia doručenia v listinnej podobe v lehote platí, že lehota je zachovaná aj v prípade, ak písomnosť v listinnej podobe bola daná v posledný deň lehoty na poštovú prepravu.

 

Čl. XII.

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká rozhodnutím Členskej schôdze na návrh Predsedníctva. Pre zánik združenia je nutný súhlas 4/5 hlasov všetkých členov združenia.
 2. V prípade zániku združenia prechádza majetok združenia na jeho právneho nástupcu.
 3. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu bude na základe rozhodnutia Členskej schôdze rozhodnuté o likvidácii združenia. Členská schôdza ustanoví likvidátora zo zakladajúcich členov, ktorý v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi rozhodne o majetku združenia. Prípadný likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov združenia v podiele podľa výšky ich naposledy uhradených členských príspevkov.
 4. Predsedníctvo oznámi zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Združenie vzniklo na základe ustanovujúcej schôdze zo dňa 26. júna 2015 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 2. Tieto stanovy a všetky ich ustanovenia sú záväzné pre všetkých členov a všetky orgány združenia.
 3. Zmena stanov nadobúda účinnosť dňom jej prijatia. Predsedníctvo oznámi zmenu stanov združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
 4. Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.