Etický kódex Slovak Game Developers Association

Stiahnite si pdf verziu: Stiahnuť

 

Interná smernica Slovak Game Developers Association
č. 1/2018 zo dňa 27.11.2018
o etickom kódexe členov asociácie

 

Slovak Game Developers Association (ďalej v texte už len „asociácia“) je záujmové združenie fyzických a právnických osôb zastupujúce záujmy slovenských videoherných vývojárov a spriaznených inštitúcii pôsobiacich v Slovenskej republike. Asociácia vo svojej internej smernici, v súlade so Stanovami asociácie, vydáva etický kódex v nasledovnom znení:

 

Etický kódex členov Slovak Game Developers Association

Preambula

Etický kódex Slovak Game Developers Association (ďalej v texte už len „etický kódex“) je súhrn noriem a pravidiel, ktoré poskytujú základný rámec a pravidlá pre riešenie etických otázok. Etický kódex nenahradzuje vnútroštátne právne predpisy alebo profesijné kódexy (vrátane firemných kódexov), ktoré môžu byť pre členov Slovak Game Developers Association (ďalej v texte už len „člen asociácie“) záväzné, a týmto nie je nadriadený.  Etický kódex, najmä

 • stanovuje pre členov asociácie minimálne štandardy vhodné pri rôznych typoch činností a platné pre rôzne typy vzťahov s ostatnými členmi asociácie a
 • vyjadruje požadované postoje a normy správania členov asociácie, ktorými sa budú riadiť vo vzťahu k asociácii, voči sebe navzájom a voči ostatným právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim v oblasti videoherného priemyslu.

Hodnoty a zodpovedajúce usmernenia etického kódexu platia pre každého člena asociácie, je preto nevyhnutné, aby sa všetci členovia asociácie, ako aj ich partneri a partneri Slovak Game Developers Association oboznámili s obsahom a rozsahom etického kódexu.

 

Čl. I.

 1. Členovia asociácie musia dodržiavať etické normy stanovené týmto etickým kódexom a svoju podnikateľskú činnosť vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi. Za tým účelom sú povinní najmä:
  1. dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky,
  2. dodržiavať predpisy asociácie a ďalších organizácií, s ktorými sú členovia asociácie v právnom vzťahu, ak sú tieto predpisy pre nich záväzné,
  3. vedome a cielene neporušovať vyššie uvedené predpisy a nepodporovať iných v takomto konaní.

 

Čl. II.

 1. Členovia asociácie sa nesmú správať v rozpore s príslušnou profesijnou a podnikateľskou etikou, najmä sa musia zdržať konania, ktoré by bolo neprofesionálne a nečestné, a ktorým by vedome podvádzali a účelovo skresľovali fakty, alebo sa podieľali na takomto alebo obdobnom správaní v súčinnosti s tretími osobami. Členovia asociácie sa nesmú vyjadrovať skreslene, negatívne alebo zaujato o svojej dôveryhodnosti, čestnosti a profesionálnosti.

 

Čl. III.

 1. Členovia asociácie sú povinní o pravidlách ustanovených týmto kódexom ako aj o jeho obsahu informovať svojich pracovníkov a poučiť ich o tom, že sú zaviazaní vykonávať svoju činnosť v súlade s týmto kódexom. Na požiadanie sú členovia asociácie povinní poskytnúť svojim pracovníkom rovnopis tohto kódexu.
 2. Riadiaci pracovníci členov asociácie musia prijať primerané opatrenia za účelom odhalenia alebo prevencie porušenia pravidiel ustanovených týmto kódexom svojimi podriadenými pracovníkmi.

 

Čl. IV.

 1. Členovia asociácie sa musia zdržať toho, aby v písomnom alebo verbálnom styku uvádzali nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce informácie o:
  1. svojich poskytovaných službách a produktoch alebo službách a produktoch poskytovaných inými členmi asociácie,
  2. kvalifikovanosti svojich pracovníkov a manažérov alebo kvalifikovanosti pracovníkov a manažérov iných členov asociácie,
  3. členstve v Slovak Game Developers Association alebo iných organizáciách.

 

Čl. V.

 1. Členovia asociácie sú oprávnení priznať sa k členstvu v asociácii a na toto sa odvolávať primeraným a vhodným spôsobom. Za týmto účelom sú členovia asociácie oprávnení v oficiálnych dokumentoch, na webe alebo v tlačových správach a iných materiáloch využívať logo asociácie a označenie „Člen Slovak Game Developers Association“. Priznaním príslušnosti k členstvu v asociácii a odvolanie sa na toto nesmie byť na škodu asociácie ani jej ďalších členov.

 

Čl. VI.

 1. Členovia asociácie sú oprávnení presadzovať svoje individuálne záujmy, ktoré by mohli mať vplyv na aktivity asociácie alebo aktivity ďalších členov asociácie, a spoločné záujmy asociácie alebo členov asociácie pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, ako aj s inými subjektmi, ktorých činnosť má na aktivity asociácie alebo ďalších členov asociácie vplyv.
 2. Pri obhajobe záujmov v zmysle ods. 1 tohto článku člen asociácie musí:
  1. postupovať verejne, otvorene a transparentne,
  2. informovať ďalších členov asociácie o možných dôsledkoch navrhovaných riešení a ich celospoločenskom prospechu.

 

Čl. VII.

 1. Členovia asociácie, ich pracovníci a ďalšie fyzické a právnické osoby akýmkoľvek spôsobom participujúce na tvorbe a prevádzkovaní videohier, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o predmete videoherného tajomstva a zabrániť, aby sa s predmetom videoherného tajomstva oboznámili tretie osoby.
 2. Za predmet videoherného tajomstva sa považujú informácie a údaje o klientoch ako aj údaje, pri ktorých je žiaduce, aby v záujme tvorcu, prevádzkovateľa alebo klienta zostali utajené (t.j. meno a bydlisko hráča a pod.), prípadne také údaje, ktoré predmetné osoby označia za predmet videoherného tajomstva.
 3. Informácie a údaje podľa odseku  2 tohto článku sú členovia asociácie oprávnení na základe písomnej žiadosti sprístupniť len orgánom, ktorým sú zo zákona povinní poskytnúť súčinnosť.

 

Čl. VIII.

 1. Členovia asociácie sú povinní sa pri akomkoľvek styku voči sebe navzájom správať čestne, zodpovedne a korektne. Členovia asociácie musia pri vykonávaní svojich predmetov činnosti a riadení svojej podnikateľskej činnosti vyvinúť maximálne úsilie na to, aby nevyvolávali medzi členmi asociácie rozpory, ktoré nemajú povahu v obvyklom konkurenčnom správaní.
 2. Členovia asociácie sú oprávnení slobodne rozvíjať svoje činnosti v rámci hospodárskej súťaže voči ostatným členom asociácie v záujme dosiahnutia svojho prospechu. Pri tejto činnosti sú však povinní dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže a nesmú svoju účasť na hospodárskej súťaži zneužívať. Členovia asociácie sa nesmú predovšetkým dopustiť nekalosúťažného konania, ktoré spočíva v konaní, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a ktoré súčasne môže privodiť ujmu asociácii, iným členom asociácie alebo hráčom.
 3. Členovia asociácie si nesmú navzájom zámerne preberať pracovníkov akýmkoľvek aktívnym konaním, a to najmä nie však výlučne oslovovaním pracovníkov súkromnou poštou v akejkoľvek forme (listovej, elektronickej), osobne alebo prostredníctvom agentúr. Pracovníci môžu zmeniť zamestnanie a zamestnávateľa z vlastnej iniciatívy. Za vlastnú iniciatívu pracovníka sa považuje aj jeho reakcia na inzerciu člena asociácie.
 4. Ak mení pracovník svoje pracovné pôsobenie medzi členmi asociácie, člen asociácie je oprávnený vyžiadať si pracovné referencie od člena asociácie, u ktorého pracovník pôsobí alebo pôsobil. Týmto spôsobom informuje člena asociácie o odchádzajúcom pracovníkovi, pokiaľ pracovník svoj úmysel u aktuálneho zamestnávateľa ešte neoznámil.
 5. Člen asociácie, ktorý sa dozvie informáciu o úmysle pracovníka zmeniť pracovné miesto, túto informáciu nezverejňuje ďalej v kolektíve podniku (s výnimkou manažmentu), pokiaľ s tým tento pracovník nesúhlasí.
 6. Člen asociácie nesmie vytvárať neúmerný psychický alebo akýkoľvek iný nátlak na pracovníka za účelom jeho prinútenia k zotrvaniu u aktuálneho zamestnávateľa.
 7. Ak člen asociácie, od ktorého pracovník odchádza, vyžaduje plné pracovné nasadenie pracovníka dlhšie ako je výpovedná doba určená v zmluve pracovníka, môže sa s členom asociácie, ku ktorému pracovník plánuje nastúpiť, dohodnúť o odklade nástupu maximálne o 4 (slovom: štyri) mesiace odo dňa plánovaného nástupu. S týmto musí vyjadriť písomný súhlas aj dotknutý pracovník.

 

Čl. IX.

 1. Členovia asociácie sú povinní riešiť svoje vzájomné rozpory primárne dohodou. V prípade, ak niektorý člen asociácie považuje správanie iného člena asociácie za v rozpore s akýmikoľvek predpismi asociácie alebo pokiaľ sa niektorý člen asociácie dostane do akéhokoľvek sporu s iným členom asociácie bude sa snažiť vyvinúť maximálne úsilie na to, aby dosiahol upustenie od takéhoto správania dotknutým členom asociácie alebo dosiahol vyriešenie takéhoto sporu s druhým členom asociácie zmierlivou cestou, v prípade potreby aj za prispenia vedenia asociácie.
 2. Členovia asociácie nesmú voči sebe viesť súdne, správne alebo iné konanie predtým než sa pokúsia odstrániť vzájomné rozpory dohodou za účasti vedenia asociácie. V prípade, ak sa ani za účasti vedenia asociácie nepodarí odstrániť rozpory medzi dotknutými členmi asociácie, môže dotknutý člen asociácie začať súdne, správne alebo iné konanie voči inému členovi asociácie. Člen asociácie je povinný vopred informovať o svojom úmysle začať takéto konanie asociáciu a dotknutého člena asociácie.

 

Čl. X.

 1. V prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tohto etického kódexu členom asociácie, bude takýto člen asociácie upozornený predsedníctvom asociácie alebo ktorýmkoľvek členom asociácie na jeho správanie, ktoré je v rozpore s etickým kódexom. V prípade, ak nedôjde k náprave, môže byť upozornený člen asociácie vylúčený pre neetické správanie z asociácie podľa čl. III. ods. 5 písm. b) stanov asociácie.

 

Čl. XI.

 1. Táto interná smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia na členskej schôdzi.