in page

Vstupné dáta

Dáta

Informácie, ktoré slúžili ako podkladové dáta boli zozbierané od 246 respondentov prostredníctvom formulára. 83% zo všetkých respondentov predstavovali stredoškoláci, ktorí sa ešte len rozhodujú o svojom vysokoškolskom štúdiu. Preto je vzorka veľmi relevantná. Šetrenie prebiehalo na prelome mesiacov október a november 2020 a trvalo približne 3 týždne.

Metodika zberu dát
Formulár na úvod zistil od respondenta úroveň vzdelania, následne pátral po znalosti videoherného priemyslu, skúmal vzťah respondenta ku hrám. Nasledovali otázky smerované na záujem o prácu vo videohernom priemysle a tiež na znalosť možností štúdia relevantných oborov na Slovensku či povedomie o dostupných zdrojoch informácií. V poslednej časti formulára respondent odpovedal na otázky týkajúce sa predstáv o budúcnom zamestnaní – pracovné podmienky a emocionálne a racionálne potreby, ktoré by práca mala uspokojovať.

Analýza

Otázky

Pri analýze nás primárne zaujímajú ľudia, ktorí zvažujú, aspoň teoreticky, štúdium oboru vhodného pre prácu vo videohernom priemysle alebo samotnú prácu v tomto obore. Na základe ich potrieb, predstáv a spôsobu hľadania informácií možni zrozumiteľne a cielene komunikovať potrebné informácie, prostredníctvom vhodných kanálov. Pretože toto sú ľudia, s ktorými má zmysel pracovať a snažiť sa im uľahčiť rozhodovanie. Preto sme sa primárne pýtali, ako vnímajú práve títo kandidáti nasledujúce aspekty štúdia a následnej práce:

·       Ktoré videoherné profesie sú zaujímavé a či sa zhodujú s preferovanými obormi štúdia?

·       Aké sú emocionálne a racionálne výhody, ktoré majú plynúť zo zamestnania?

·       Aký je vhodný nástupný plat?

·       Aký zdroj informácií používajú pri rozhodovaní?

 

Znalosť dostupnosti odborov a preferencie štúdia

Záujemcovia o štúdium v odbore

V tejto časti sa venujeme analýze ľudí, ktorí majú ambíciu študovať odbor s vidinou možného uplatnenia vo videohernom priemysle. Túto preferenciu prejavili zodpovedaním nasledujúcej otázky:

·       Boli by ste ochotní študovať na vysokej škole odbory, ktoré by Vám umožnili uplatniť sa v hernom priemysle?

A to tak, že na prvú otázku odpovedali buď „Áno, zvážil by som to“ alebo „Áno, aj by som to preferoval“. Konkrétne išlo o 47 respondentov, čo predstavuje 19% spomedzi všetkých respondentov resp. 23% spomedzi stredoškolákov, ktorí majú pred stále pred sebou svoje rozhodnutie o vysokoškolskom štúdiu. Vzhľadom k pestrosti odborov, ktoré dnes možno študovať na vysokých školách ide o zaujímavé číslo. Rozdelili sme si ich v závislosti na ich odpovede na päť na seba nadväzujúcich otázok, ktoré zneli nasledovne:

·       Rozmýšľate nad štúdiom v odbore vedúcom k práci vo videohernom priemysle?

·       Viete niečo o možnostiach štúdia odborov spojených s herným priemyslom na Slovensku?

·       Boli by ste ochotní študovať na vysokej škole odbory, ktoré by Vám umožnili uplatniť sa v hernom priemysle?

·       Kde by ste preferovali štúdium?

·       Ako ďaleko od miesta trvalého bydliska by ste boli ochotní študovať?

Vzhľadom k tomu, že je cieľom spopularizovať tento odbor na Slovensku, pri vyhodnocovaní sme otázku vzdialenosti školy od trvalého bydliska vynechali.

Spomedzi 47 ľudí, ktorí zvažujú kariéru vo videohernom priemysle, až 34 z nich (72%) nepozná vhodné študijné odbory. Spomedzi nich, s výnimkou jedného, zvážia taký odbor študovať 20-ti resp. 13 to preferujú.  Je zaujímavé, že tí, čo by to zvážili sú, nerozhodní, či chcú študovať doma alebo v zahraničí (10 ku 10). Ale tí, ktorí také štúdium preferujú, by si vybrali väčšinou Slovensko (10 ku 3).

Záujemcovia o štúdium v odbore

Pri pohľade na záujemcov o kariéru vo videohernom priemysle, ktorí poznajú videoherné odbory, môžeme pozorovať odlišné rozloženie preferencií. Tí, ktorí štúdium v obore zvažujú, stále preferujú Slovensko. Podobne ako v prechádzajúcom prípade ide o ľudí nerozhodnutých, ktorí sú si skôr istí štúdiom na Slovensku než odborom. Keď sa ale pozrieme na ľudí, ktorí v tom majú jasno a štúdium v odbore preferujú, vidíme po prvý raz preferenciu štúdia v zahraničí prevažujúcu nad Slovenskom (4 ku 2). Môže to byť spôsobené tým, že odbory na Slovensku toto uplatnenie nedostatočne komunikujú alebo že v zahraničí sú odbory viac etablované či častejšie.

Stále však ide o malú skupinu vzhľadom ku celkovému vzorku 246 respondentov. Významná sa ale javí skupina 113 ľudí (46%), ktorí si vedia predstaviť kariéru v hernom priemysle. To samo o sebe môže byť pre niektorých motiváciou takýto odbor študovať.

 

Záujem o kariéru vo videohernom priemysle

Následne sme preto skúmali preferencie potenciálnych záujemcov o prácu v obore na základe otázky:

·       Premýšľali ste niekedy nad kariérou v hernom priemysle?

Odpovedí „Áno, premýšľal som nad ňou ako jednou z možností“ alebo „Nikdy mi to nenapadlo, ale zvážim to“ bolo celkovo 113. Z nich nemá 96 (85%) predstavu o tom, čo je to odbor s možnosťou uplatnenia vo videohernom priemysle. Až 82 respondentov (presne 1/3 opýtaných) by také štúdium zvážilo. 14 z nich dokonca preferovalo. Z týchto 82 ľudí až 51 preferuje štúdium na Slovensku, čo predstavuje potenciál pre odbory, ktoré sa vedia profilovať ako prospešné pre videoherný biznis.

Ďalej je z dát vidno potenciál propagácie tohto uplatnenia. Zo 17 respondentov, ktorí odbory poznajú, až 15 (88%) taký odbor zvažuje. Opäť 2/3 opýtaných chce zostať študovať na Slovensku

Zdroj informácií pri rozhodovaní o štúdiu

Je pomerne alarmujúce, že informácie priamo v školách alebo v biznisoch by nehľadal prakticky nikto. Väčšina opýtaných zamieri na Google, pomerne veľa opýtaných by si zvolil časopisy, dokonca údajne častejšie, ako sociálne siete.

Tento trend prevláda aj pri pohľade na ľudí, ktorí buď zvažujú štúdium v odbore s uplatnením vo videohrách alebo kariéru v obore.

Racionálne dôvody práce vo videohernom priemysle

Z pohľadu dôvodov pre prácu vo videohernom priemysle sme sa zamerali prednostne na ľudí, ktorí takú prácu zvažujú a len túto skupinu, už vyššie analyzovaných 113 ľudí, sme podrobili analýze. To, že možnosti budú racionálne dôvody nebolo vopred známe. Otázka znela:

 • Čo by bolo pre Vás rozhodujúce pri vstupe do herného priemyslu?

V tomto prípade si respondenti mohli vyberať viacero možností. Potenciálni zamestnávatelia sú dôležití pre 94 opýtaných (83%). Veľmi dôležitý je aj plat (71 zo 113, 63%). To, či ide o slovenské hry zaujíma len 11 respondentov, tj. asi 10%. Plat podľa očakávaní zaujal vysokú priečku. Predstava o tom, čo je očakávaný plat pre absolventa bude popísaná v ďalšej časti analýzy.

40 opýtaných zo 113 (35%) by zvažovalo prácu v priemysle po kvalitnom a obsažnom štúdiu odboru.

Emocionálne dôvody práce vo videohernom priemysle

Nasledujúca otázka sa v dotazníku vyskytovala až niekoľko otázok po predchádzajúcej. Nebolo prezradené, že dôvody sú emocionálne, formulovaná bola neutrálne. Tých istých 113 respondentov so záujmom o kariéru vo videohernom biznise sa opýtali:

 • Aké informácie sú pre Vás dôležité, aby ste sa rozhodli pre štúdium odborov súvisiacich s videoherným zameraním?

Medzi odpoveďami boli zahrnuté aj odpovede z predchádzajúcej otázky – Plat, Kariérny rast. Či má takto opakovaná odpoveď psychologický efekt nie je autorovi tejto analýzy známe. Respondenti mali možnosti opäť vybrať ľubovoľný počet odpovedí.

Pri pohľade na výsledky vidíme na prvom mieste Plat. Kariérny rast, podobne ako v predchádzajúcej otázke, nie je až tak dôležitý. Reputácia spoločnosti je na poslednom mieste, čo je v zaujímavom rozpore s predchádzajúcou otázkou, kde boli Potenciálni zamestnávatelia rozhodujúci (94 zo 113 opýtaných). V duchu položených otázok zrejme pre respondentov tieto odpovede nie sú zameniteľné.

Viac ako polovica účastníkov prieskumu (60 zo 113, 53%) opýtaných by bolo ochotných pracovať v obore z dôvodu vášne k hrám, 46 ľudí (41%) uvádza Sebarealizáciu v odvetví videoherného priemyslu. Čo opäť svedčí o potenciáli odvetvia ako celku.

 

Pracovné prostredie – Veľkosť, Plat, Podmienky

113 respondentov zvažujúcich kariéru vo videohernom priemysle sa pýtali, či by radi pracovali pre veľký korporát, v malom a strednom podniku alebo na voľnej nohe ako tzv. freelanceri. Táto otázka nebola priamo naviazaná na prácu vo videohernom priemysle, ale na pracovné prostredie všeobecne.

·       Aké pracovné prostredie by ste preferovali?

Odpovede sme analyticky prepojili s odpoveďami na otázku týkajúcu sa predstavy o nástupnom hrubom plate a o pracovných podmienkach.

Veľkosti podniku a nástupný plat

Opäť išlo o otázku nenaviazanú priamo na herné odvetvie. Znela:

 • Aký hrubý nástupný plat by ste si predstavovali?

Na výber boli štyri možnosti:

 • 0 až 1000 EUR
 • 1000 až 1500 EUR
 • 1500 až 2000 EUR
 • 2000 EUR a viac

24 odpovedajúcich sa vidí po vysokej škole ako freelanceri. Z nich 11 očakáva plat v rozmedzí 1000 až 1500 a ďalších 9 plat asi o 500 EUR vyšší.

Až 41 respondentov vidí svoju povysokoškolskú kariéru vo veľkej korporácii, 27 z nich očakáva realistických 1000 až 1500 EUR. Zaujímavý je plat 2000 a vyšší na druhom mieste medzi očakávaniami prvého platu.

V malých a stredných podnikoch by chcelo pracovať nadpolovičné množstvo respondentov – 48 zo 113. Ich platové očakávania sú na podobnej úrovni ako v prípade freelancerov. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch skoro nikto neočakáva plat nižší ako 1000 EUR.

 

Veľkosť podniku a pracovné podmienky

Pokiaľ ide o preferované pracovné prostredie, opýtaní opäť vyberali viac možností. Znenie otázky:

 • Aké pracovné prostredie by ste preferovali?

Na výber boli nasledujúce odpovede:

 • Formálne prostredie
 • Formálne prostredie s možnosťou home-officu
 • Home-office
 • Neformálne prostredie
 • Neformálne prostredie s možnosťou home-officu

21 z 24 ľudí, ktorí chcú po vysokej škole pracovať ako freelanceri očakávajú nejakú formu home officu, 11 z nich očakáva aj formálne prostredie, zvyšní očakávajú spoločensky nenáročnú prácu – neformálne prostredie a home-office.

V malých a stredných podnikoch sa vidí 48 respondentov. Až 18 z nich neočakáva žiadnu formu home-officu, čo je v dnešnej dobe pomere vysoké číslo. 29 ľudí očakáva neformálne prostredie.

Je zaujímavé, že pokiaľ šlo o plat, freelanceri ho videli v priemere podobne ako ľudia, ktorí by radšej pracovali v malej a strednej firme. Pokiaľ ide o prostredie, zhodujú sa predstavy freelancerov skôr s ľudmi, ktorí sa vidia v korporáte. Prevažuje nejaká forma home officu. Najviac, až 17 zo 41 opýtaných si vybralo home office v kombinácii s formálnym prostredím. To ale už dávno nie je nutne spájané s korporáciami. Neformálne prostredie v nejakej forme totiž čaká až 19 zo 41 opýtaných.

 

Znalosť pracovných pozícií vo videohernom priemysle vo vzťahu k študijným odborom a vo vzťahu k očakávanému ohodnoteniu

Preferované pozície vo videohernom priemysle a študijné obory

Respondenti sa v dotazníku vyjadrovali, aké pracovné pozície by radi vo videohernej spoločnosti zaujali. Analyticky sme potom zisťovali, či sú respondenti schopní prepojiť pracovnú pozíciu s adekvátnym študijným odborom.

Pôvodným zámerom bolo zobraziť v tejto časti študijné obory, ktoré sa najčastejšie vyskytovali pri jednotlivých vybraných pozíciách vo videohernej firme. Bez ohľadu na zvolenú pozíciu však u všetkých respondentom dominovali zdravotnícke druhy vzdelania, ktoré zvažuje asi tretina opýtaných. Druhou najpopulárnejšou skupinou študijných oborov boli sociálne, ekonomické a právne vedy.

Očakávaný informatický obor dominoval medzi marketérmi. Matematicko-fyzikálne alebo humanitné štúdium získalo len jednotky odpovedí, hoci práve tieto školy dokážu adeptov dobre teoreticky pripraviť.

 

Preferované pozície vo videohernom priemysle a očakávaný nástupný plat

Záverom tejto analýzy sme si kládli otázku, či majú respondenti jasno, v akom odbore hernej firmy by chceli pracovať?

Hoci už z predošlej analýzy vyplýva, že prepojenie študijného oboru s praxou funguje nepredvídateľne, zaujímali sme sa o to, aké nástupné platy očakávajú absolventi, ktorí sa vidia na niektorej z nasledujúcich pozícií vo videohernej firme. Opýtaní mali opäť možnosť vybrať niekoľko odpovedí naraz:

 • Dizajnér počítačových hier
 • Grafik a koncept artist
 • Multimediálny umelec a animátor
 • Odborník na marketing
 • Počítačový programátor
 • Spisovateľ (kreatívny, scenárista, technický)
 • Tester počítačových hier
 • Zvukový a hudobný producent

Pri posudzovaní boli respondenti rozdelení na dve skupiny.

V prvej skupine sme sa pozerali na očakávania na pozícii všetkých opýtaných, a to bez ohľadu na to, aké iné povolania si respondent zvolil.

Vo väčšine prípadov bol dominantný bežný očakávaný plat v rozmedzí 1000 až 1500 EUR. Prekvapivo veľa respondentov si vybralo rolu testera hier, kde boli aj platové očakávania prehnane vysoké. Toto ale môže byť skreslené tým, že ľudia volili aj iné povolania zároveň. Ľudia ašpirujúci na prácu grafiku mali ako jediní vyššie očakávania, tj. plat z intervalu 1500 až 2000 EUR. Naopak programátori sa pri nástupnom plate podcenili.

Vzhľadom k informáciám, ktoré sa pri pohľade na jednotlivé povolania javili prekvapivé sme teda v ďalšom kroku pozorovali odpovede len tých budúcich študentov, ktorí majú aspoň vo svojom základnom nasmerovaní jasno. Z nášho pohľadu šlo o tých, ktorí si vybrali buď len jednu konkrétnu pozíciu, príp. viacero pozícií, ktoré ale medzi sebou súvisia. Tým je myslené, že sa respondent zameriava buď na kreatívnu (audio, video, grafika), príbehovú (scenár, game dizajn) alebo technickú (programátor, tester) stránku videoherného priemyslu. V prípade, že boli odpovede rôznorodé sme respondenta prehlásili za nerozhodnutého. Hoci ide o menšiu vzorku, očakávania sú určite realistickejšie, hoci v prípade programátorov by stále bolo možné očakávať vyšší nástupný plat, kým medzi potenciálnymi testermi stále vidíme ľudí s vysokými platovými nárokmi.

Pohľad len na rozhodnutých opýtaných vyzerá nasledovne:

Sumár

Z dát vyplýva, že medzi stredoškolákmi je stále veľké množstvo nerozhodnutých ľudí, ktorí prevažne hľadajú svoj odbor cez Google. Správnym nastavením osnov zameraných na kľúčové profesie vo videohernom priemysle a  optimalizovaním obsahu tak, aby vyhovoval vyhľadávaniam stredoškolákov, je možné poskytnúť informácie, ktoré môžu možnosť štúdia odboru s uplatnením v obore spopularizovať. Prekvapivo zaujímavou je stále informácia prostredníctvom časopisu.

Približne dve tretiny opýtaných zvažujú štúdium na Slovensku. Najdôležitejším aspektom práce je plat. Z ďalších dôvodov práce v odbore získavame protichodné informácie o zamestnávateľovi a kariére. Stabilita trhu a atraktívny job dokážu prácu v priemysle odôvodniť asi polovici opýtaných.

Pokiaľ ide o plat, je nutné podotknúť, že bez ohľadu na veľkosť firmy sa jeho očakávaná výška pri nástupe pohybuje medzi 1000 – 1500 EUR.

V prípade pracovného prostredia očakávajú respondenti vysoký podiel zamestnaní s home-office. S výnimkou pozícií v malých a stredných podnikoch. Určite je to dané aj tým, že prieskum bol vykonávaní v dobe druhej vlny pandémie COVID-19. To, či ide o korporát už nehrá rolu, pokiaľ ide o očakávanie neformálneho prostredia. Je totiž v istej miere očakávané bez ohľadu na veľkosť firmy.

Vysokoškolské obory, ktoré teoreticky pripravia kandidáta na videoherný priemysel a skutočné predpoklady na jednotlivé pracovné pozície v priemysle sú dva neprepojené svety.

Ak ale spojíme pracovné pozície vo videohernej firme a očakávaných nástupný plat, sú očakávania bližšie realite. A keď sa zameriame na ľudí, ktorí majú aj v rámci dostupných pozícií jasno, pozorujeme už zreteľnú koreláciu medzi očakávania a tým, čo naozaj trh ponúka. To znamená lepšie platené kreatívne úlohy (Animácia, Multimédiá, Grafika) a taktiež vysokú popularitu technických rolí, kde v intenciách skutočne ponúkaných absolventských platov vidíme dvojciferný počet účastníkov zaujímajúcich sa o rolu testera, herného dizajnéra a programátora.

Z celej analýzy plynie, že na Slovensku je mnoho stredoškolákov, ktorí by videoherný priemysel vnímali ako potenciálnu kariérnu možnosť, ak by sa vysoké školy popasovali s nasledujúcimi úlohami:

 • Prepojenie konkrétnych študijných programov s uplatnením v obore
 • Jednoznačná komunikácia o tom, aké požiadavky a činnosti sa vzťahujú na jednotlivé typy pozícií vo firme vo videohernom priemysle
 • Kvalitne napísaný, ľahko dostupný (na Googli) a zrozumiteľný obsah o oboroch
 • Propagácia úspechov videoherného odvetvia – príklady úspešných firiem, rozmach celého odvetvia