FPU stanovisko_1

Stiahnuť stanovisko: .pdf / .docx

Členovia a členky komisií programu 1.7 Fondu na podporu umenia (FPU) vydávajú spoločné stanovisko k práve schválenej novele zákona o FPU, ktorá okrem iných neodborných a nekoncepčných zmien výrazne zasahuje aj do autonómnosti rozhodovania odborných komisií. Tieto zmeny umožňujú budúcej novej rade FPU zvrátiť a meniť odborné rozhodnutia komisií, čo považujeme za neopodstatnený zásah do nezávislosti a transparentnosti procesu posudzovania žiadostí, vykonávaného odborníkmi z daných oblastí.

K rozhodnutiu o zotrvaní alebo odchode z komisií sme dospeli po rozsiahlej diskusii, ktorá rešpektuje názorovú rôznorodosť a základné princípy demokracie. Vyjadrujeme vzájomný rešpekt ku svojim kolegom a kolegyniam pri rozhodnutí pokračovať alebo prerušiť svoje pôsobenie v FPU. Individuálne rozhodnutia považujeme v oboch prípadoch za legitímny prístup, ktorého spoločným cieľom je upozornenie na závažné narušenie spravodlivo a transparentne nastaveného posudzovacieho procesu. V oboch prípadoch sa členovia a členky komisií zhodujú na spoločnom záujme, ktorým je snaha o zachovanie nezávislosti, odbornosti a kvality posudzovania projektov uchádzajúcich sa o podporu z verejných zdrojov v FPU.

Členovia komisií, ktorí sa rozhodli zotrvať vo svojej funkcii, odôvodňujú svoje rozhodnutie nasledovne:
Napriek zotrvaniu v komisiách FPU vyjadrujeme jednoznačný nesúhlas so snahou o politické ovládnutie kultúrneho sektora. Pokračovaním v našej práci chceme aj naďalej prispievať k identifikovaniu a podpore tých najkvalitnejších projektov bez ohľadu na ich ekonomickú alebo politickú blízkosť s akýmkoľvek jednotlivcom, organizáciou, hnutím či politickou stranou. Rovnako sa budeme dištancovať aj od rozhodnutí rady FPU, ktorých cieľom by bolo obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd, základných princípov demokracie alebo slobody umeleckej tvorby (ne)podporením vybraných projektov. Ako členovia komisií v takýchto prípadoch požadujeme okamžité stretnutie a otvorenie diskusie s členmi rady FPU ešte pred jej definitívnym rozhodnutím. Zároveň si v prípade nerešpektovania tejto požiadavky vyhradzujeme právo na verejné vydanie stanoviska k opodstatnenosti našich rozhodnutí, ktorého predmetom bude ich obhájenie a poukazovanie na neodborné a netransparentné rozhodovanie o podpore radou FPU.

Členovia komisií, ktorí sa rozhodli nezotrvať vo svojej funkcii, odôvodňujú svoje rozhodnutie nasledovne:
Vystúpením z komisií dávame jasný signál nesúhlasu s politickým ovládnutím transparentného systému podpory kultúrneho sektora. Svojím odchodom dávame najavo, že odmietame byť pomocným orgánom rady FPU bez rozhodovacích právomocí a odmietame kryť arogantné konanie mocenských štruktúr alebo potenciálnu korupciu, ktorá môže v prípade presadených zmien v FPU nastať. Svojím zotrvaním v komisiách nechceme dávať tichý súhlas s aktuálnym stavom, ktorý smeruje k zhoršeniu podmienok podpory kultúry z verejných zdrojov na Slovensku. Odchodom vyzývame kompetentných na prehodnotenie ich krokov a vyjadrujeme svoju podporu tým, ktorí sú zmenami najviac ohrození a zasiahnutí. Rešpektujeme rozhodnutie kolegov, ktorí v komisiách zotrvajú a v prípade opätovného zavedenia transparentného systému odborného rozhodovania na FPU sme ochotní znovu členstvo v komisiách prijať.

Ako členovia a členky komisií 1.7 sme sa rozhodli konať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Veríme, že naše vyhlásenie motivuje aj ostatné komisie a ich členstvo k zaujatiu jasného stanoviska. Napriek tomu, že naše reakcie na zmeny vo Fonde na podporu umenia sa rôznia, sme jednotní v identifikovaní problémov zapríčinených schválenou novelou zákona, ktorej potenciálnym negatívnym dôsledkom sa snažíme v oboch prípadoch zabrániť pre nás najprijateľnejšími prostriedkami.

Členovia a členky komisií programu 1.7 Digitálne hry Fondu na podporu umenia.

Zostávajúci

Pavel Barák
Pavol Buday
Maroš Brojo
Miloslav Cinko
Roman Ďuriga
Andrea Dzurdzíková
Marián Ferko
Michal Hladký
Matej Hudák
Rastislav Jelínek
Marcel Klimo
Ivan Kozmon
Juraj Malíček
Peter Nagy
Petr Poláček
Miro Straka
Ivana Sujová
Jozef Vančo
Marek Žilavý

Odchádzajúci

Mária Beňačková Rišková
Róbert Schmiedl