Deadline na podanie

Spustenie a deadline výzvy
18. 3. 2024 - 15. 4. 2024

DEADLINE:
Elektronicky do 15:00 dňa 15. 4. 2024
+
Poštou do konca dňa 15. 4. 2024

Prípadne cez slovensko.sk s elektronickým podpisom do 15. 4. 2024 namiesto pošty

Referent výzvy

Veronika Fifíková
veronika.fifikova@fpu.sk
02/59324256

Volať je možné v časoch:
PO – ŠT: 13:00 - 15:00
PI: 13:00 - 14:00

Odporúčame komunikovať
primárne mailom!

Adresa fondu

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
Bratislava 811 08

Changelog 2024

- pridané video o zmenách 2024
- pridané video o vyúčtovaní
- pridané pdf prezentácie (1,2) videí
- pridané dizajn dokumenty hry Darfall ADD, GDD, TDD
- aktualizované dokumenty FPU a strany v nich
- nové kontakty na referentku 1.7
- aktualizované deadliny, dátumy
- aktualizovane info k databáze žiadostí
- databáza zlúčená s výsledkami
- pridané výsledky 2024
- pridaný záznam z feedback session 2024

Podprogramy 1.7.1 a 1.7.2 / 2024 - Tvorba herného multimediálneho diela

Podprogram Forma podpory Určenie výstupu
Rozsah dotácie Spolufinancovanie Povinné vydanie
1.7.1 štipendium (fyzická o.) beta final 1 - 12x priemerný plat 0% 2027
1.7.2 (A) dotácia (právnická o.) vertical slice 3 000 - 60 000 EUR 5% -
1.7.2 (B) dotácia (právnická o.) beta final 10 000 - 100 000 EUR 10% 2028

Submission formulár na vyplnenie žiadosti

Formulár nájdete na stánkach Fondu na podporu umenia na nasledovnej adrese:

Dôležité a praktické informácie

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2024
Štruktúra podpornej činnosti 2024.pdf
- s. 106 - Digitálne hry (1.7)
- s. 264 - Oprávnené a neoprávnené výdavky
- s. 275 - Typológia výstupov projektu 1.7 (fáza A a B)
- s. 280 - Špecifikácia požiadaviek pre 1.7.1 a 1.7.2

Špecifikácia požiadaviek pre 1.7.1 a 1.7.2
- s. 280 - Špecifikácia požiadaviek pre podprogramy 1.7.1 a 1.7.2
- vysvetlenie používaných pojmov
- tech. špecifikácia a pokyny k špecifickým prílohám
- Špecifikácia Game / Art / Tech dizajn dokumentov
- Prehľad predkladaných dokumentov
- Nežiadúce konanie

Odporúčania pre podanie žiadosti
Detailné informácie o odporúčaniach

Odporúčania pre podporené projekty
Odporúčania pre prijímateľa

FPU FAQ
Často kladené otázky žiadateľov

Príručka pre vecné vyúčtovanie projektu z roku 2023
- Vecné vyúčtovanie.pdf
- VIDEO: Zásady správneho vyúčtovania 1.7 + pdf

Zásady posytnutia finančných prostriedkov z roku 2023
Zasady poskytovania.pdf

Ukážky dizajn dokumentov

Stránka s databázou žiadostí
- cez databázu je možné vyhľadávať a prezerať si úspešné aj zamietnuté žiadosti zo všetkých ročníkov a fáz 1.6.3 a 1.7
- databáza obsahuje základné informácie aj stručné popisy všetkých žiadostí, dostupné k nahliadnutiu
- 1.6.3 a 1.7 žiadosti sa nachádzajú v príslušných rokoch v nasledovných číslach výziev:
2017 - č. 6, 2018 - č. 10, 2019 - č. 8, 2020 - č. 10, 2021 - č. 8, 2022 - č. 8, 2023 - č. 8

Logá FPU a ich použitie

Úspešný žiadateľ je povinný deklarovať podporu Fondu na podporu umenia a uvádzať vo svojom diele aj logá fondu.
Okrem loga odporúčame použiť aj formulku: "Supported via public funding by Slovak Arts Council"
- Logá FPU (SK verzie)
-
Logá FPU (ENG verzie)
- manuál pre vizuálnu identitu FPU
- príručka k propagácii